Långsiktighet i allt vi gör

folkets park

Tillsammans gör vi livet enklare – HSB Östergötlands vision uttrycker det vi bygger vår verksamhet utifrån. Allt genomsyras av ett hållbart synsätt och ett ansvar för vår framtida utveckling. Gemensamma satsningar inom miljöarbetet, social tillhörighet och trygghet samt en stabil ekonomi möjliggör det vi tror på.

Branschvinnare hållbarhet
Vi kan stolt konstatera att HSB fortsätter att vara Sveriges mest hållbara varumärke i kategorin bostäder. För fjärde året i rad blev vi branschvinnare i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet. Om igen har cirka 28 000 svenskar tillfrågats, vilket visar styrkan av att ha en HSB-sköld på väggen. Under årtionden har vi byggt bostäder för våra medlemmar – fastigheter som står för trygghet, kvalitet, innovationer och utveckling. Idag är vi en av marknadens ledande aktörer med en ständig efterfrågan av projekt. Vi följer husen och förvaltar dem i årtionden framöver. Det är en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, som grundar sig i en långsiktighet – och där vi är med hela tiden.

SB Index Logo67

Arbetet i våra bostadsrättsföreningar
Att vara en HSB bostadsrättsförening innebär att man tar del av flera värdefulla medlemsförmåner. Ambitionen är att ge en trygghet och ett stöd i det löpande arbetet för styrelse och medlemmar. En bra bostadsrättsförening har en ekonomisk plan, en underhållsplan och kunskap i styrelsen om hur man hanterar det dagliga arbetet med förvaltning och underhåll.

En medlemsförmån är HSB-ledamoten, som ingår i bostadsrättsföreningens styrelse. På så sätt får föreningarna ett uppskattat bollplank med värdefull kunskap om marknaden, stadgar, lagar och regler. Juridisk och sakkunnig rådgivning och tillgång till samarbetsavtal som HSB förhandlat fram med utvalda leverantörer är andra fördelar som våra föreningar drar nytta av.

– Ett annat uppskattat område är alla de utbildningar som vi erbjuder våra förtroendevalda, kunder och medlemmar. Under 2020 blev vi tvungna att ställa in flera utbildningar, men i år har vi satsat ännu mer digitalt, vilket har visat sig slå väldigt väl ut. Faktum är att vi har haft fler deltagare, totalt sett, än innan pandemin. Dessutom från flera orter. Det är en positiv utveckling som vi får utvärdera inför framtiden, menar Mats Johansson, medlemsansvarig på HSB Östergötland.

Under 2020 arbetades intensivt för att anordna stämmor via poströstning. Till att börja med var det ett hybridförslag som tillät både fysisk röstning och poströstning. Därefter kom ett nytt förslag som tillfälligt tillät enbart poströstning. Det gav oss värdefulla lärdomar inför 2021, då det om igen var dags för digitala stämmor.

– HSB Östergötland har varit ett stöd gentemot bostadsrättsföreningarna inför ordinarie föreningsstämmor och extrastämmor. Vi tog fram nya instruktioner och poströstningsmallar, och även mallar för stämmoprotokoll med poströstning. Om igen har alla bidragit på bästa sätt, vilket har underlättat arbetet under året, berättar Mats Johansson.

Här är exempel på några av de utbildningar som genomförts under 2021

 • Stämmoordförande
 • Fråga Juristen
 • GDPR – Nästa steg
 • Prova på Teams inför utbildningarna
 • Styrelsearbete
 • Förvaltningsträff
 • Ordförande och sekreterare
 • Förenkla styrelsearbetet med digitala verktyg
 • Planera för lyckad stämma

Våra tjänster
Tillsammans med våra bostadsrättsföreningar skapar vi ständigt nya tjänster och aktiviteter som innebär ökad kunskap, en effektiv förvaltning, nya lösningar och värdehöjande satsningar. Vi värdesätter att vara med och underlätta våra medlemmars och kunders vardag.

Våra tjänster är till för att underlätta våra medlemmars och kunders vardag. Allt fler föreningar anlitar HSB Östergötland för såväl administrativ som teknisk förvaltning. Under 2021 har vi fått flertalet nya kunder där bostadsrättsföreningarna har valt en trygg totalförvaltning. Totalt antalet kunder är 225 (221) med tekniska förvaltning, varav 186 (184) är bostadsrättsföreningar. Av dessa är 134 (136) HSB-föreningar och 52 (48) är fristående föreningar som har gjort sina aktiva val. Motsvarande siffror för vår administrativa förvaltning är totalt 194 (180) bostadsrättsföreningar. Av dessa är 153 (153) HSB-föreningar och 35 (28) fristående föreningar och 7 samfälligheter.

Boservice
Boservice har under 2021 fortsatt att tänka om och tänka nytt. Verksamheten som huvudsakligen sker ute hos våra kunder har inneburit en omställning. Redan 2020 infördes nya rutiner, som utvecklats och reviderats under året som gått.

– Under året lättades restriktionerna i samhället, men vi har fortsatt följa våra specialrutiner kring hur man ska utföra arbetsuppgifter och genomföra möten. Arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö, utan att det påverkar våra kunder har fortsatt haft högsta prioritet, berättar Ann-Christine Thurn, chef Boservice på HSB Östergötland.

Viktigt i verksamheten är att samtliga medarbetare har en god kunskap om coronasäker hantering, hygien, rutiner och skyddsutrustning. Här har utbildningar, information via intranätet och Arbetsmiljöverktyget Help24 varit ett viktigt stöd.

– Vi har följt samhällsutvecklingen och vi har en nära dialog med våra kunder, för att kunna ställa om snabbt. Under 2021 påbörjades ett spännande utvecklingsarbete för våra kunders och medarbetares bästa. Bland annat genomför vi en organisationsförändring, för att hantera de utmaningar vi har framför oss och nå våra mål. Vi har även sett över våra lokala ramavtal, vilket sätter tydliga ramar för våra framtida samarbeten, säger Ann-Christine Thurn.

Några av årets händelser inom Boservice

 • Under 2021 tog vi beslutet att skapa en ny organisationsstruktur inom fastighetsskötseln i Linköping. Organisationen kommer nu att ledas av två områdeschefer istället för en. Rekryteringen pågick vid årsskiftet och införandet av den nya organisationen sker under kvartal 3 år 2022.
 • Vi har tecknat lokala ramavtal för att säkerställa god regelefterlevnad i form av bl.a. miljö och arbetsregler, men också för att uppnå en proaktiv dialog och effektiv inköpshantering. Tre avtal har tecknats för inköp, utförande och hantering inom områdena snöbekämpning, maskiner för verksamheten och avfall. Våra tre samarbetspartners är Renall, Maskinparken och Maskinringen.
 • Nu finns en ny fastighetsskötarlokal på Engelbrektsgatan i Linköping. Lokalen ligger i vår egen fastighet Beridaren, som framöver ska byggas om till bostäder. I avvaktan på detta nyttjar Boservice lokalen, som rymmer personalrum och en stor del av maskinparken.
 • Vi har genomfört en städutbildning under året, som från början var planerad till 2020 men fick flyttas fram p.g.a. pandemin. 
 • Det kalkyleringsverktyg som vi var med och utvärderade under 2020 är nu en del av verksamheten. Under året har vi registrerat 80 procent av våra avtal inom Boservice, vilket ger oss möjlighet att på ett effektivare sätt kunna resursplanera verksamheten. Vi uppnår en jämnare och tydligare fördelning av både personella och maskinella resurser över säsong och uppdrag.

Ekonomi och underhåll
Den positiva trenden har fortsatt under året med ett bra kundinflöde och en ökad efterfrågan på våra tjänster inom ekonomi och underhåll. Allt fler föreningar har satt in mer medel hos oss och inlåningen är högre, jämfört med föregående år. HSB Östergötland har en ekonomi i balans, vilket är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. I allt vi gör – från stora övergripande koncernsatsningar till mindre projekt med våra föreningar – finns ett ansvar och ett långsiktigt tänkande.

– Under hösten var det om igen dags för gemensamma budget- och underhållsmöten, där ekonomer och tekniska konsulter tillsammans träffar representanter för bostadsrättsföreningarna. Vi ser över föreningens ekonomi, planerat underhåll två till fem år framåt i tiden och analyserar föreningens ekonomiska ställning. Totalt har vi träffat över 110 (118) kunder, möten som uppskattas av oss alla. Det är ett värdefullt tillfälle att skapa trygghet och långsiktighet, säger Linda Karlsson, chef för Administrativ service på HSB Östergötland.

Kivra – ett steg mot ökad hållbarhet
Under året har vi gått ut med ett erbjudande till våra hyresgäster, som från och med 1 oktober 2021 kan få sin hyresavi via Kivra eller e-post. Andra digitala alternativ sedan tidigare är autogiro och e-faktura. 1 januari 2022 erbjuder vi även avi via Kivra till medlemmar i våra bostadsrättsföreningar. Det här underlättar för kunderna och effektiviserar den interna hanteringen, samtidigt som det är ett viktigt steg i vårt ständigt pågående hållbarhetsarbete.

Nyckeltalsverktyg
Ett nytt och spännande internt projekt kring nyckeltal – PowerBI – lanserades under 2021. Det är ett Excelverktyg som analyserar data. Här kan vi hjälpa våra kunder att ta fram nya nyckeltal och att optimera och utveckla de fastigheter de förvaltar. Plattformen möjliggör även jämförelser av föreningar på regionnivå.

För siffror och fakta finns årets ekonomiska rapport här

Medarbetarundersökning
I april genomfördes vår medarbetarundersökning som ger en bild av MMI (Motiverad Medarbetar Index) och NMI (Nöjd Medarbetar Index). Resultatet visar att vi under pandemiåren ligger på ungefär samma nivå – MMI är 67 (68) och NMI är 66 (67).

Ett målmedvetet miljöarbete
HSB har ett offensivt klimatmål som säger att vi fram till år 2023 ska ha minskat vår klimatpåverkan med 75 procent, jämfört med år 2008. Lokalt följer vi de satsningar och mål som sätts på riksnivå och vi mäter ständigt våra utfall.

HSB Östergötlands miljöarbete bygger på våra engagerade medarbetare. Inom företaget pågår gemensamma miljökampanjer med olika fokusområden, för inspiration och för att sprida kunskap.

Vi är certifierade enligt ISO 14 001:2015, ett arbete som omfattar hela företaget och vi har tydliga miljömål utifrån bland annat resurseffektivitet och klimatpåverkan. Solceller, energikonvertering och övergång till fossilfria bränslen är exempel på satsningar som genomförs. De höga miljökraven gäller även vår nyproduktion. Under året har vår hyresfastighet Bäcken certifierats. Vi har även verifierat brf. Hagen och brf. Tombolan. Det görs några år efter att huset är klart för att säkerställa att fastigheten bibehåller energiprestandan. 

brf Teatern 3

Några av årets miljöprojekt
Vår totala CO2 minskning är (jämfört med basåret 2008) uppe i -65%. Förbättringen för året landar på -4%.
Insatser under året redovisas nedan.

Egna fastigheter i Linköping

 • Luftspanaren.
  * Isolering av vindar på två gårdar.
  * Optimering av värmesystem.
  * Vattensparande åtgärder.
 • Laggkärlet har driftoptimerats.
 • Gråsparven har fått ny driftövervakning.
 • Eldvakten, ny driftövervakning och ventilation för Linblommans förskola i drift i dec 2020.
 • Elitserien, installation solceller.
 • Kolibrin, isolerad vind och injustering av värmesystem.
 • Idrottslaget, installation solceller.


Egna fastigheter i Motala/Vadstena

 • Genomgång styr, regler och övervakning flertal fastigheter.


Egna fastigheter i Motala/Vadstena
Mjölby

 • Gästgivaregården.
  * Justering återvinning ventilation.
  * Installation av ny styr och regler.
  * Vattensparande åtgärder.
  * Injustering av värmesystem.

 

Grannsamverkan på nytt
Under 2021 kunde äntligen grannar börja ses igen – ett efterlängtat inslag av många. Bostadsrättsföreningarnas KUL-kommittéer har genomfört uppskattade insatser, för att skapa social samhörighet och intressanta evenemang. KUL står för kultur, utbildning och ledarskap. Men försiktighet har genomsyrat året och många har prioriterat uteaktiviteter. Vi ser även att omsorgen om de egna grannarna har fortsatt. Det kan vara allt från matinköp till andra vardagliga bestyr som kan vara svårt att klara på egen hand under dessa speciella tider.

Vi värnar om det lokala
Under 2021 har vi sponsrat ett antal lokala verksamheter som tar ett stort samhällsengagemang vilket bidrar till att skapa gemenskap och trygghet i människors boendemiljö och vardag. Sponsringsmedel söks via hsb.se/ostergotland. Ansökningar gås igenom och sponsormedel fördelas två gånger per år.

Stadsmissionen Drivkraft
Tillsammans med några andra bostadsbolag har vi haft ett samarbete med Stadsmissionen Drivkraft. Elever från Ånestadsskolan i Linköping, Berga, har erbjudits extra stöd i och utanför skolan. Stöd har getts genom mentorskap för elever och deras föräldrar. Dessutom har eleverna i åk 9 erbjudits läxhjälp enligt vissa förutsättningar och mål. De elever som vid vårterminens slut uppfyllt kraven har belönats med sommarjobb på något av fastighetsbolagen.

RP IF Handboll
RP IF Handboll har en bred ungdomsverksamhet och tar ett stort samhällsansvar för ungdomar via idrott och gemenskap i en förening. Ambitionen är att som handbollsförening kunna bidra med föreningskänsla och engagemang och för allas rätt att vara med. Totalt är det 26 lag från funkis, bollek, ungdomar upp till seniorverksamhet, närmare 600 aktiva samt ledare och tränare.

LFC
Linköping FC:s ambition är att vara regionens drivande kraft på damsidan och genom detta ta sitt ansvar för den fortlöpande utbildningen av spelare i närområdet. Vi har valt att sponsra en del av verksamheten som bedriver ett fadderprojekt som kallas Fadderakademin. Syftet är att erbjuda faddrar till alla flicklag i Linköpings kommun, som de sedan besöker i deras träningsmiljö. Dessutom blir spelarna inbjudna till LFC Night där de får chansen att träna med LFC-spelarna på Linköping Arena samtidigt som deras tränare får en föreläsning med representanter från Linköpings FC:s sportsliga verksamhet. LFC Night bjuder in alla föreningar i Östergötland.

Coompanion
Vi stöttar Coompanion som bedriver kooperativ utveckling och främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det gör de bland annat genom kostnadsfri rådgivning, projekt och utbildning. Resultatet blir ett entreprenörskap för både människa och miljö i form av kooperativ, småföretag som samverkar, lokal utveckling och gemensam framtidstro.

Ansvar i ett större perspektiv
HSB och den humanitära organisationen We Effect har sedan många år ett samarbete, där vi medverkar till att utsatta människor kan bilda bostadskooperativ och bygga egna hus. Förbättrade bostadsförhållanden är en av de viktigaste frågorna för att bekämpa fattigdom i världen.

HSBs medlemmar bidrar med två kronor av medlemsavgiften och för varje nybyggd HSB-lägenhet skänks ett tusen kronor. HSB hjälper We Effect att göra skillnad i världen!

Samverkan skapar möjligheter!

Ett internationellt samarbete gör oss starkare. Över en miljard människor är delaktiga i kooperativ runt om i världen. HSB är medlem i flera organisationer:

 • ICA – International Cooperative Alliance: representerar cirka 290 kooperativa medlemsorganisationer med sammanlagt över en miljard medlemmar i drygt nittio länder. ICA är en global röst för kooperationen och en arena för kunskapsutbyte, diskussion samt opinions- och påverkansarbete för de kooperativa idéerna.
 • Cooperatives Europe: en röst för kooperativa organisationer i Europa som påverkar den europeiska nivån.
 • Housing Europe: intresseorganisationen för Europas kooperativa, allmännyttiga och icke vinstdrivande bostadsorganisationer. Housing Europe företräder omkring 26 miljoner hushåll.